چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2750خدمات درماني90آمپول - پگ اينترفرون آلفا-2آ - 180mcg/ml 1393/08/070
2750خدمات درماني90آمپول - پگ اينترفرون آلفا-2آ - 180mcg/ml 1392/08/071330000
2750خدمات درماني90آمپول - پگ اينترفرون آلفا-2آ - 180mcg/ml 1392/05/151330000
2750خدمات درماني90آمپول - پگ اينترفرون آلفا-2آ - 180mcg/ml 1391/05/08900000