چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
946خدمات درماني70آمپول - پانکرونيوم برومايد - 2mg/ml 2ML1392/03/2011200
946خدمات درماني70آمپول - پانکرونيوم برومايد - 2mg/ml 2ML1391/10/027000
946خدمات درماني70آمپول - پانکرونيوم برومايد - 2mg/ml 2ML1390/05/184800