شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1899خدمات درماني90آمپول - پاميدرونات دي سديم - 9mg/ml 10ML (concentrate)1393/08/070
1899خدمات درماني90آمپول - پاميدرونات دي سديم - 9mg/ml 10ML (concentrate)1393/03/11325000
1899خدمات درماني90آمپول - پاميدرونات دي سديم - 9mg/ml 10ML (concentrate)1392/04/23325000
1899خدمات درماني90آمپول - پاميدرونات دي سديم - 9mg/ml 10ML (concentrate)1391/06/28230000
1899خدمات درماني90آمپول - پاميدرونات دي سديم - 9mg/ml 10ML (concentrate)1387/07/29150000