دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4098خدمات درماني90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/08/076900000
4098خدمات درماني86آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/08/070
4098خدمات درماني86آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/08/070
4098خدمات درماني88آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/08/070
4098خدمات درماني90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/08/070
4098خدمات درماني86آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/08/070
4098خدمات درماني87آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/08/070
4098خدمات درماني88آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/08/070
4098خدمات درماني88آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/08/070
4098خدمات درماني88آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/08/070
4098خدمات درماني88آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/03/316000000
4098خدمات درماني87آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/03/316900000
4098خدمات درماني87آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/03/316900000
4098خدمات درماني86آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/03/318000000
4098خدمات درماني90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1392/11/288000000
4098خدمات درماني90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1392/07/017607000
4098خدمات درماني90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1388/06/094050000