پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2395خدمات درماني90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/08/074000000
2395خدمات درماني90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/08/070
2395خدمات درماني87آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/08/070
2395خدمات درماني88آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/08/070
2395خدمات درماني88آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/08/070
2395خدمات درماني88آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/08/070
2395خدمات درماني90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/08/070
2395خدمات درماني90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/05/263100000
2395خدمات درماني89آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/03/313500000
2395خدمات درماني89آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/03/313500000
2395خدمات درماني89آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/03/313500000
2395خدمات درماني88آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/03/313800000
2395خدمات درماني87آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/03/314200000
2395خدمات درماني90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1392/07/014360500
2395خدمات درماني90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1391/09/201370000
2395خدمات درماني90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1391/06/182066000
2395خدمات درماني90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1388/05/192050000