شنبه 2 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2396خدمات درماني82آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 16.7ML1393/08/070
2396خدمات درماني90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 16.7ML1393/08/070
2396خدمات درماني86آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 16.7ML1393/03/311140000
2396خدمات درماني82آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 16.7ML1393/03/312960000
2396خدمات درماني90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 16.7ML1392/07/013212000
2396خدمات درماني90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 16.7ML1391/03/169927500
2396خدمات درماني90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 16.7ML1388/06/031300000