چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
943خدمات درماني90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/08/07950000
943خدمات درماني88آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/08/070
943خدمات درماني88آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/08/070
943خدمات درماني86آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/08/070
943خدمات درماني86آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/08/070
943خدمات درماني86آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/08/070
943خدمات درماني88آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/08/070
943خدمات درماني86آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/08/070
943خدمات درماني88آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/08/070
943خدمات درماني88آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/08/070
943خدمات درماني90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/08/070
943خدمات درماني88آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/03/31800000
943خدمات درماني88آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/03/31800000
943خدمات درماني88آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/03/31800000
943خدمات درماني86آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/03/31950000
943خدمات درماني86آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/03/31950000
943خدمات درماني86آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/03/31950000
943خدمات درماني88آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/03/31800000
943خدمات درماني90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1392/11/15750000
943خدمات درماني90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1392/07/011043000
943خدمات درماني90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1391/06/18450000
943خدمات درماني90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1390/11/29410000
943خدمات درماني90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1390/02/07320000