چهارشنبه 6 بهمن 1395    |    Wednesday, January 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
939خدمات درماني70آمپول - اکسي توسين - 10u/ml1392/03/2010500
939خدمات درماني70آمپول - اکسي توسين - 10u/ml1391/10/026500
939خدمات درماني70آمپول - اکسي توسين - 10u/ml1390/05/184600