سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
940خدمات درماني70آمپول - اکسي توسين - 5u/ml1392/03/209000
940خدمات درماني70آمپول - اکسي توسين - 5u/ml1391/10/025700
940خدمات درماني70آمپول - اکسي توسين - 5u/ml1390/05/184000