چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1916خدمات درماني90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1394/02/092360000
1916خدمات درماني90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/08/074217500
1916خدمات درماني86آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/08/070
1916خدمات درماني87آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/08/070
1916خدمات درماني87آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/08/070
1916خدمات درماني87آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/08/070
1916خدمات درماني87آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/08/070
1916خدمات درماني87آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/08/070
1916خدمات درماني90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/08/070
1916خدمات درماني87آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/08/070
1916خدمات درماني87آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/03/314800000
1916خدمات درماني90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/03/113580000
1916خدمات درماني87آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/05/264800000
1916خدمات درماني87آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/03/314800000
1916خدمات درماني87آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/03/314800000
1916خدمات درماني87آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/03/314800000
1916خدمات درماني87آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/03/314800000
1916خدمات درماني86آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/03/315623000
1916خدمات درماني90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1392/07/014674000
1916خدمات درماني90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1392/06/191600000
1916خدمات درماني90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1391/02/261915000
1916خدمات درماني90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1391/02/133080000
1916خدمات درماني90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1391/03/272180000
1916خدمات درماني90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1391/03/242180000
1916خدمات درماني90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1390/12/023830000
1916خدمات درماني90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1390/08/303087000
1916خدمات درماني90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1390/08/083430000
1916خدمات درماني90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1390/04/221915000
1916خدمات درماني90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1390/02/191760000
1916خدمات درماني90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1390/10/213281000
1916خدمات درماني90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1389/05/273690000