دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1915خدمات درماني90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1394/02/091180000
1915خدمات درماني90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1393/08/072300000
1915خدمات درماني87آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1393/08/070
1915خدمات درماني88آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1393/08/070
1915خدمات درماني90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1393/08/070
1915خدمات درماني88آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1393/08/070
1915خدمات درماني88آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1393/08/070
1915خدمات درماني90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1393/03/112000000
1915خدمات درماني88آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1393/05/262448500
1915خدمات درماني88آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1393/03/312500000
1915خدمات درماني87آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1393/03/312817500
1915خدمات درماني90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1392/12/052000000
1915خدمات درماني90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1392/07/012448500
1915خدمات درماني90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1392/06/191000000
1915خدمات درماني90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1391/02/261150000
1915خدمات درماني90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1391/02/131540000
1915خدمات درماني90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1390/12/021920000
1915خدمات درماني90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1390/10/191621000
1915خدمات درماني90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1390/08/091715000