دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2092خدمات درماني70آمپول - اندانسترون - 2mg/ml 4ML1392/03/2022000
2092خدمات درماني70آمپول - اندانسترون - 2mg/ml 4ML1391/10/0215000
2092خدمات درماني70آمپول - اندانسترون - 2mg/ml 4ML1390/05/189200