دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2091خدمات درماني70آمپول - اندانسترون - 2mg/ml 2ML1394/01/1014000
2091خدمات درماني70آمپول - اندانسترون - 2mg/ml 2ML1393/01/2620000
2091خدمات درماني70آمپول - اندانسترون - 2mg/ml 2ML1392/03/2014000
2091خدمات درماني70آمپول - اندانسترون - 2mg/ml 2ML1391/10/0518000
2091خدمات درماني70آمپول - اندانسترون - 2mg/ml 2ML1391/05/2115000