پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2391خدمات درماني90آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1393/09/1132000000
2391خدمات درماني90آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1393/09/1132000000
2391خدمات درماني90آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1393/08/070
2391خدمات درماني90آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1393/05/2629700000
2391خدمات درماني90آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1393/05/2629700000
2391خدمات درماني83آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1393/03/1158137000
2391خدمات درماني90آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1392/07/0158137000
2391خدمات درماني90آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1392/05/0558137000
2391خدمات درماني90آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1392/04/1835321488
2391خدمات درماني90آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1392/01/1928840000
2391خدمات درماني90آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1391/09/2128840000
2391خدمات درماني90آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1390/11/3027500000
2391خدمات درماني90آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1390/03/1824550000