پنجشنبه 30 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
928خدمات درماني44آمپول - اوکترئوتايد استات - 50mcg/ml1393/08/070
928خدمات درماني43آمپول - اوکترئوتايد استات - 50mcg/ml1393/03/11300000
928خدمات درماني90آمپول - اوکترئوتايد استات - 50mcg/ml1392/03/2025600
928خدمات درماني90آمپول - اوکترئوتايد استات - 50mcg/ml1391/10/0216000
928خدمات درماني90آمپول - اوکترئوتايد استات - 50mcg/ml1391/07/1915000
928خدمات درماني90آمپول - اوکترئوتايد استات - 50mcg/ml1390/05/1811500