يکشنبه 21 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
927خدمات درماني70آمپول - اوبيدوکسيم کلرايد ( ابيدوکسيم کلرايد ) - 250mg/ml 1ML1385/02/0222000