يکشنبه 2 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
11759خدمات درماني90آمپول - ناتاليزوماب - 300mg/15ml1393/05/0472367000
11759خدمات درماني90آمپول - ناتاليزوماب - 300mg/15ml1392/07/2371294000
11759خدمات درماني90آمپول - ناتاليزوماب - 300mg/15ml1392/05/0671294000