يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
914خدمات درماني70آمپول - نيتروگليسرين - 5mg/ml 2ML1394/02/2115000
914خدمات درماني70آمپول - نيتروگليسرين - 5mg/ml 2ML1391/10/058000
914خدمات درماني70آمپول - نيتروگليسرين - 5mg/ml 2ML1390/04/205500