شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
914خدمات درماني70آمپول - نيتروگليسرين - 5mg/ml 2ML1394/02/2115000
914خدمات درماني70آمپول - نيتروگليسرين - 5mg/ml 2ML1391/10/058000
914خدمات درماني70آمپول - نيتروگليسرين - 5mg/ml 2ML1390/04/205500