چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2169خدمات درماني70آمپول - نيتروگليسرين - 1mg/ml 10ML1393/06/0146000
2169خدمات درماني70آمپول - نيتروگليسرين - 1mg/ml 10ML1392/09/1636000
2169خدمات درماني70آمپول - نيتروگليسرين - 1mg/ml 10ML1392/06/1636000
2169خدمات درماني70آمپول - نيتروگليسرين - 1mg/ml 10ML1392/03/205600
2169خدمات درماني70آمپول - نيتروگليسرين - 1mg/ml 10ML1391/10/023500
2169خدمات درماني70آمپول - نيتروگليسرين - 1mg/ml 10ML1391/07/2936000
2169خدمات درماني70آمپول - نيتروگليسرين - 1mg/ml 10ML1390/12/0717000
2169خدمات درماني70آمپول - نيتروگليسرين - 1mg/ml 10ML1389/10/0936000
2169خدمات درماني70آمپول - نيتروگليسرين - 1mg/ml 10ML1386/12/2515850