سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1812خدمات درماني70آمپول - نيتروگليسرين - 1mg/ml 5ML1393/05/2038000
1812خدمات درماني70آمپول - نيتروگليسرين - 1mg/ml 5ML1392/03/209600
1812خدمات درماني70آمپول - نيتروگليسرين - 1mg/ml 5ML1391/10/026000
1812خدمات درماني70آمپول - نيتروگليسرين - 1mg/ml 5ML1390/04/206500