پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
895خدمات درماني70آمپول - نئوستيگمين - 2.5mg/ml 1ML1393/08/1110000
895خدمات درماني70آمپول - نئوستيگمين - 2.5mg/ml 1ML1391/10/025600
895خدمات درماني70آمپول - نئوستيگمين - 2.5mg/ml 1ML1391/02/264000