دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
893خدمات درماني70آمپول - نئوستيگمين - 0.5mg/ml1393/08/039000
893خدمات درماني70آمپول - نئوستيگمين - 0.5mg/ml1392/03/205600
893خدمات درماني70آمپول - نئوستيگمين - 0.5mg/ml1391/12/034500
893خدمات درماني70آمپول - نئوستيگمين - 0.5mg/ml1391/10/023500
893خدمات درماني70آمپول - نئوستيگمين - 0.5mg/ml1391/02/252900
893خدمات درماني70آمپول - نئوستيگمين - 0.5mg/ml1390/05/182300