دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
885خدمات درماني70آمپول - ناندرولون - 25mg/ml (As Phenpropionate)1392/03/2018000
885خدمات درماني70آمپول - ناندرولون - 25mg/ml (As Phenpropionate)1391/10/0213000
885خدمات درماني70آمپول - ناندرولون - 25mg/ml (As Phenpropionate)1391/01/149600
885خدمات درماني70آمپول - ناندرولون - 25mg/ml (As Phenpropionate)1390/05/189200