پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
884خدمات درماني70آمپول - ناندرولون - 25mg/ml (As Decanoate)1392/03/2015500
884خدمات درماني70آمپول - ناندرولون - 25mg/ml (As Decanoate)1391/10/0211000
884خدمات درماني70آمپول - ناندرولون - 25mg/ml (As Decanoate)1391/01/147900
884خدمات درماني70آمپول - ناندرولون - 25mg/ml (As Decanoate)1390/05/187500