جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1341خدمات درماني70آمپول - نالوکسان - 0.4mg/ml1394/01/0160000
1341خدمات درماني70آمپول - نالوکسان - 0.4mg/ml1393/11/2660000
1341خدمات درماني70آمپول - نالوکسان - 0.4mg/ml1392/03/207600
1341خدمات درماني70آمپول - نالوکسان - 0.4mg/ml1391/10/024800
1341خدمات درماني70آمپول - نالوکسان - 0.4mg/ml1390/05/183400