چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1600خدمات درماني70آمپول - مورفين سولفات - 10mg/ml1392/03/205600
1600خدمات درماني70آمپول - مورفين سولفات - 10mg/ml1391/10/023500
1600خدمات درماني70آمپول - مورفين سولفات - 10mg/ml1390/05/182300