دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1600خدمات درماني70آمپول - مورفين سولفات - 10mg/ml1392/03/205600
1600خدمات درماني70آمپول - مورفين سولفات - 10mg/ml1391/10/023500
1600خدمات درماني70آمپول - مورفين سولفات - 10mg/ml1390/05/182300