يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
859خدمات درماني90آمپول - ميتوکسانترون - 2mg/ml 10ML1393/11/011400000
859خدمات درماني89آمپول - ميتوکسانترون - 2mg/ml 10ML1393/08/070
859خدمات درماني89آمپول - ميتوکسانترون - 2mg/ml 10ML1393/03/111400000
859خدمات درماني90آمپول - ميتوکسانترون - 2mg/ml 10ML1392/11/151400000
859خدمات درماني90آمپول - ميتوکسانترون - 2mg/ml 10ML1392/07/011595000
859خدمات درماني90آمپول - ميتوکسانترون - 2mg/ml 10ML1392/05/15984500
859خدمات درماني90آمپول - ميتوکسانترون - 2mg/ml 10ML1391/01/20984500
859خدمات درماني90آمپول - ميتوکسانترون - 2mg/ml 10ML1390/08/01627500