يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1591خدمات درماني70آمپول - ميدازولام - 5mg/ml 3ML1393/12/0922000
1591خدمات درماني70آمپول - ميدازولام - 5mg/ml 3ML1393/12/0922000
1591خدمات درماني70آمپول - ميدازولام - 5mg/ml 3ML1392/03/2020000
1591خدمات درماني70آمپول - ميدازولام - 5mg/ml 3ML1391/10/0213000
1591خدمات درماني70آمپول - ميدازولام - 5mg/ml 3ML1391/06/2810000
1591خدمات درماني70آمپول - ميدازولام - 5mg/ml 3ML1390/05/188000