شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
852خدمات درماني70آمپول - ميدازولام - 1mg/ml 5ML1394/02/0114000
852خدمات درماني70آمپول - ميدازولام - 1mg/ml 5ML1393/12/26140000
852خدمات درماني70آمپول - ميدازولام - 1mg/ml 5ML1392/03/2012000
852خدمات درماني70آمپول - ميدازولام - 1mg/ml 5ML1391/10/027500
852خدمات درماني70آمپول - ميدازولام - 1mg/ml 5ML1391/06/316000
852خدمات درماني70آمپول - ميدازولام - 1mg/ml 5ML1390/05/184600