يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2073خدمات درماني70آمپول - متوپرولول تارترايت ( متورال ) - 1mg/ml 5ML1392/06/2013600
2073خدمات درماني70آمپول - متوپرولول تارترايت ( متورال ) - 1mg/ml 5ML1391/10/058500
2073خدمات درماني70آمپول - متوپرولول تارترايت ( متورال ) - 1mg/ml 5ML1389/03/195000