جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
839خدمات درماني70آمپول - متوکلوپراميد - 10mg/2ml1392/03/207200
839خدمات درماني70آمپول - متوکلوپراميد - 10mg/2ml1391/10/024500
839خدمات درماني70آمپول - متوکلوپراميد - 10mg/2ml1391/06/283400
839خدمات درماني70آمپول - متوکلوپراميد - 10mg/2ml1390/05/182800