پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
835خدمات درماني70آمپول - متيل پردنيزولون - 40mg/ml 1ML1393/11/0530000
835خدمات درماني70آمپول - متيل پردنيزولون - 40mg/ml 1ML1392/03/2024000
835خدمات درماني70آمپول - متيل پردنيزولون - 40mg/ml 1ML1391/10/0215000
835خدمات درماني70آمپول - متيل پردنيزولون - 40mg/ml 1ML1391/06/2813000
835خدمات درماني70آمپول - متيل پردنيزولون - 40mg/ml 1ML1390/05/189200