پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
834خدمات درماني70آمپول - متيل ارگونوين مالئات - 0.2mg/ml1392/03/209000
834خدمات درماني70آمپول - متيل ارگونوين مالئات - 0.2mg/ml1391/10/025600
834خدمات درماني70آمپول - متيل ارگونوين مالئات - 0.2mg/ml1390/02/264000