يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1589خدمات درماني70آمپول - متيلن بلو (بلودومتيلن) - 10mg/ml 10ML1391/06/26144000
1589خدمات درماني70آمپول - متيلن بلو (بلودومتيلن) - 10mg/ml 10ML1390/02/07165000