سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9431خدمات درماني90آمپول - متوترکسات - 2.5mg/ml 2ML1393/08/070
9431خدمات درماني90آمپول - متوترکسات - 2.5mg/ml 2ML1392/07/0161500