شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9431خدمات درماني90آمپول - متوترکسات - 2.5mg/ml 2ML1393/08/070
9431خدمات درماني90آمپول - متوترکسات - 2.5mg/ml 2ML1392/07/0161500