چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2161خدمات درماني90آمپول - متوترکسات - 50mg/ml1393/08/070
2161خدمات درماني90آمپول - متوترکسات - 50mg/ml1393/03/1158000
2161خدمات درماني90آمپول - متوترکسات - 50mg/ml1392/07/0158000
2161خدمات درماني90آمپول - متوترکسات - 50mg/ml1391/08/0227000