شنبه 2 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2158خدمات درماني90آمپول - متوترکسات - 25mg/ml1393/10/28100000
2158خدمات درماني90آمپول - متوترکسات - 25mg/ml1393/08/07100000
2158خدمات درماني90آمپول - متوترکسات - 25mg/ml1392/07/01164500
2158خدمات درماني90آمپول - متوترکسات - 25mg/ml1391/06/1950000
2158خدمات درماني90آمپول - متوترکسات - 25mg/ml1391/02/1180000
2158خدمات درماني90آمپول - متوترکسات - 25mg/ml1390/05/0975500