پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
828خدمات درماني90آمپول - متوترکسات - 5mg/ml1393/08/070
828خدمات درماني90آمپول - متوترکسات - 5mg/ml1393/03/1148000
828خدمات درماني90آمپول - متوترکسات - 5mg/ml1392/07/0152500
828خدمات درماني90آمپول - متوترکسات - 5mg/ml1392/06/1361500
828خدمات درماني90آمپول - متوترکسات - 5mg/ml1391/02/1029000
828خدمات درماني90آمپول - متوترکسات - 5mg/ml1390/12/2425000