سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Monday, February 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
822خدمات درماني70آمپول - متوکاربامول - 100mg/ml 10ML1393/11/1615500
822خدمات درماني70آمپول - متوکاربامول - 100mg/ml 10ML1392/03/2013600
822خدمات درماني70آمپول - متوکاربامول - 100mg/ml 10ML1391/10/028500
822خدمات درماني70آمپول - متوکاربامول - 100mg/ml 10ML1391/06/287000
822خدمات درماني70آمپول - متوکاربامول - 100mg/ml 10ML1390/05/185700