سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
819خدمات درماني70آمپول - متادون - 5mg/ml1392/03/204000
819خدمات درماني70آمپول - متادون - 5mg/ml1391/10/022500
819خدمات درماني70آمپول - متادون - 5mg/ml1388/10/141400