دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
797خدمات درماني70آمپول - مگلومين آنتي مونات - 300mg/ml 5ML1393/08/1164000
797خدمات درماني70آمپول - مگلومين آنتي مونات - 300mg/ml 5ML1392/06/1837775
797خدمات درماني70آمپول - مگلومين آنتي مونات - 300mg/ml 5ML1387/01/3125400