پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
791خدمات درماني70آمپول - مدروکسي پروژسترون استات - 150mg/ml1392/03/2020000
791خدمات درماني70آمپول - مدروکسي پروژسترون استات - 150mg/ml1391/10/0212000
791خدمات درماني70آمپول - مدروکسي پروژسترون استات - 150mg/ml1391/06/259200
791خدمات درماني70آمپول - مدروکسي پروژسترون استات - 150mg/ml1390/05/188600