شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
791خدمات درماني70آمپول - مدروکسي پروژسترون استات - 150mg/ml1392/03/2020000
791خدمات درماني70آمپول - مدروکسي پروژسترون استات - 150mg/ml1391/10/0212000
791خدمات درماني70آمپول - مدروکسي پروژسترون استات - 150mg/ml1391/06/259200
791خدمات درماني70آمپول - مدروکسي پروژسترون استات - 150mg/ml1390/05/188600