پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
790خدمات درماني70آمپول - مدروکسي پروژسترون استات - 100mg/ml 5ML1392/05/15186000
790خدمات درماني70آمپول - مدروکسي پروژسترون استات - 100mg/ml 5ML1391/03/1690000
790خدمات درماني70آمپول - مدروکسي پروژسترون استات - 100mg/ml 5ML1389/10/3080000