شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
736خدمات درماني90آمپول - لوکوورين کلسيم - 10mg/ml 3ML1392/04/2357300
736خدمات درماني90آمپول - لوکوورين کلسيم - 10mg/ml 3ML1390/12/2395500
736خدمات درماني90آمپول - لوکوورين کلسيم - 10mg/ml 3ML1390/12/0738200