شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1558خدمات درماني70آمپول - ايزوپروترنول - 0.2mg/ml 2ML1393/06/3030853
1558خدمات درماني70آمپول - ايزوپروترنول - 0.2mg/ml 2ML1392/02/0214000
1558خدمات درماني70آمپول - ايزوپروترنول - 0.2mg/ml 2ML1390/11/299000