شنبه 7 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2088خدمات درماني90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/08/071706500
2088خدمات درماني65آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/08/070
2088خدمات درماني79آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/08/070
2088خدمات درماني81آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/08/070
2088خدمات درماني83آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/08/070
2088خدمات درماني73آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/08/070
2088خدمات درماني83آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/08/061200000
2088خدمات درماني83آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/07/011066700
2088خدمات درماني73آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/06/241968500
2088خدمات درماني81آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/03/111200000
2088خدمات درماني81آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/03/111200000
2088خدمات درماني74آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/05/261755000
2088خدمات درماني79آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/05/261273000
2088خدمات درماني81آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/03/271200000
2088خدمات درماني81آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/03/111200000
2088خدمات درماني81آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/03/271200000
2088خدمات درماني65آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/03/114800000
2088خدمات درماني90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1392/07/011219595
2088خدمات درماني90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1391/07/151178551
2088خدمات درماني90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1391/03/281219595
2088خدمات درماني90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1391/02/121150000
2088خدمات درماني90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1390/05/251135000
2088خدمات درماني90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1390/04/221060000
2088خدمات درماني90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1390/02/07900000